Stručno osposobljavanje za Energetska zvanja

aktualno

Povremeni stručni
ispiti

vjest1

Temeljem Pravilnika o stručnom osposobljavanju i provjeri znanja za upravljanje i rukovanje…….
>>>>više.

Prevođenje starih zanimanja

vjest2

Kandidati koji su položili ispit po odredbama Pravilnika o stručnom osposobljavanju i provjeri …….
>>>>više.

Tečajevi za energetska zvanja

vjesti4

Savez Energetičara PGŽ u okviru svoje djelatnosti organizira pripremne tečajeve za polaganje stručnih…….
>>>>više.

Predavanja se održavaju u popodnevnim satima, a svaki predmet je popraćen pisanim materijalima Saveza ili SEH-a.

Po završetku predavanja organizira se ispit koji provodi Ispitna komisija Ministarstva Gospodarstva.

POVREMENI STRUČNI ISPITI

¨Temeljem Pravilnika o stručnom osposobljavanju i provjeri znanja za upravljanje i rukovanje energetskim postrojenjima („Narodne novine“, broj 88/2014) (u daljnjem tekstu Pravilnik) za radnike koji su PRIJE položili ispite za rukovanjem energetskih postrojenja obvezatna je ponovna provjera znanja.

Radnici koji su položili ispit do 1975. godine više ne pristupaju drugoj provjeri znanja.

Radnici koji su stekli stručnu osposobljenost i s uspjehom položili prvu provjeru znanja – prvi Stručni ispit, dužni su svakih pet godina potvrđivati svoju teorijsku osposobljenost periodičkom provjerom znanja.¨

PREVOĐENJE STARIH ZANIMANJA

Kandidati koji su položili ispit po odredbama  Pravilnika o stručnom osposobljavanju i provjeri znanja za upravljanje i rukovanje energetskim postrojenjima (Narodne novine broj 70/10 i 50/11), imaju sva prava koja su stekli do dana kada im vrijedi  izdano uvjerenje.

Za zanimanja kod kojih su u novom Pravilniku uvedeni novi nazivi ili su promijenjene gornje i donje granice postrojenja, stari nazivi ili promijenjene gornje i donje granice, vrijede do trenutka novog povremenog ispita;

-   radniku sa položenim stručnim ispitom za vođu smjene  termoelektrane, vođa bloka termoelektrane, vođa smjene hidroelektrane, operater u komandi lanca hidroelektrane, priznaje se  stručna osposobljenost i stručni ispit za voditelja energetskog objekta;

-   radniku sa položenim stručnim ispitom za voditelja pogona obnovljivih izvora, priznaje se stručna osposobljenost i stručni ispit voditelja pogona obnovljivih izvora čija je ukupno instalirana snaga veća od 500 kW, ali ne prelazi 5 MW;

-   radniku sa položenim stručnim ispitom za strojara kogeneracijskog postrojenja priznaje se stručna osposobljenost i stručni ispit za strojara energetskog objekta, čija je ukupna instalirana snaga veća od 500 kW, ali ne prelazi 5 MW;

-   radniku sa položenim stručnim ispitom za strojara kotla priznaje se stručna osposobljenost i stručni ispit za strojara kotla čiji toplinski učin prelazi 1 MW, ali nije veći od 20 MW;

-   radniku sa položenim stručnim ispitom za rukovatelja industrijske peći priznaje se stručna osposobljenost i stručni ispit za rukovatelja industrijske peći čiji ukupni toplinski učin prelazi 200 kW;

-   radniku sa položenim stručnim ispitom za strojara kompresorske stanice, priznaje se stručna osposobljenost i stručni ispit za strojara kompresorske stanice čija ukupno instalirana snaga prelazi 50 kW;

-   radniku sa položenim stručnim ispitom za  rukovatelja plinskim uređajima i postrojenjima, priznaje se stručna osposobljenost i stručni ispit za rukovatelja plinskim uređajima i postrojenjima  čija ukupno instalirana snaga prelazi 200 kW;

-   radniku sa položenim stručnim ispitom za rukovatelja klimatizacije i prozračivanja priznaje se stručna osposobljenost i stručni ispit za rukovatelja klimatizacije, čiji toplinski učin prelazi 200 kW;

-   radniku sa položenim stručnim ispitom za rukovatelja centralnog grijanja i termoventilacije   priznaje se stručna osposobljenost i stručni ispit za rukovatelja centralnog grijanja;

-   radniku sa položenim stručnim ispitom za ložača centralnog grijanja   priznaje se stručna osposobljenost i stručni ispit za ložača centralnog  grijanja i rukovanje instalacijama centralnog grijanja, s toplovodnim, niskotlačnim parnim i vrelouljnim kotlovima za centralno grijanje na kruta goriva i ručno loženje,čiji  ukupni toplinski učin prelazi 50 kW, ali nije veći od 300 kW, odnosno s toplovodnim, niskotlačnim parnim i vrelouljnim kotlovima za centralno grijanje na tekuće i/ili plinovito gorivo i toplinskim stanicama, čiji ukupni toplinski učin prelazi 50 kW, ali nije veći od 500 kW;

-   radniku sa položenim stručnim ispitom za  rukovatelja posudama tehničkih plinovima priznaje se stručna osposobljenost i stručni ispit za rukovatelja posudama stlačenih plinova;

-   radniku sa položenim stručnim ispitom za uklopničar u industriji priznaje se stručna osposobljenost i stručni ispit za uklopničara elektroenergetskih postrojenja u industriji;

-   radniku sa položenim stručnim ispitom za punitelja motornih vozila tehničkim plinovima  priznaje se stručna osposobljenost i stručni ispit za punitelja motornih vozila ukapljenim naftnim plinovima ili komprimiranim plinovima

Temeljem članka 37.

Za zanimanja za koja nema osposobljenog mentora prema ovom Pravilniku ili za koja do sada nije bilo potrebno polagati Stručni ispit, mentor može biti:

1. imenovana stručna osoba proizvođača energetske opreme ili ugovornog izvođača radova koja će u skladu s uputama proizvođača za rukovanje i održavanje praktično obučiti kandidata za polaganje Stručnog ispita u skladu s odredbama ovog Pravilnika,

2. imenovana stručna osoba koja je u ime investitora vodila izgradnju energetskog objekta, te sudjelovala u puštanju u rad, probnom radu i primopredaji energetskog postrojenja, a koja će u skladu s uputama proizvođača za rukovanje i održavanje praktično obučiti kandidata za polaganje Stručnog ispita u skladu s odredbama ovog Pravilnika.

U pripremi su tečajevi za energetska zvanja

- ložač centralnih grijanja

- rukovatelj centralnih grijanja

- strojar kotlovskog postrojenja

- strojar kotla

- strojar parne turbine

- rukovatelj pripreme vode

- uklopničar u el.energetskom sustavu

- dispečer u el.energetskom sustavu

- uklopničar el.energetskih postrojenja u industriji

- strojar crpne stanice

- strojar kompresorske stanice

- strojar hidroturbina

- rukovatelj posudama stlačenih plinova

- rukovatelj plinskim uređajima i napravama

- punitelj motornih vozila ukapljenim naftnim plinovima ili komprimiranim plinovima

- rukovatelj motora s unutarnjim izgaranjam

SAVEZ ENERGETIČARA PRIMORSKO GORANSKE ŽUPANIJE

u okviru svoje djelatnosti organizira pripremne tečajeve za polaganje stručnih ispita za energetska zvanja.
Sa ciljem što kvalitetnije organizacije proljetnog tečaja, molimo Vas da popunite i pošaljete Prijavu za pripremni stručni tečaj , kako bi što prije, a nakon donošenja Programa osposobljavanja, mogli započeti sa predavanjima.

Uz Prijavu priložiti sljedeće dokumente;

  • Svjedodžba o završenom školovanju
  • Potvrda o radnom iskustvu

Temeljne odredbe i uvjeti za polaganje ispita za rukovanje energetskim postrojenjima su regulirani Pravilnikom o poslovima upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima i uređajima, koji je objavljen u Narodnim novinama br. 88/2014. od 23. srpnja 2014. a stupio je na snagu 01. rujna 2014.

Pripremni tečajevi se održavaju, u pravilu dva puta godišnje u prostorijama SAVEZA ENERGETIČARA PRIMORSKO GORANSKE ŽUPANIJE.
Nakon završenog stručnog tečaja polaže se stručni ispiti pred Komisijom za polaganje stručnih ispita imenovanom od Ministra Ministarstva gospodarstva.

VAŽNO : Rukovanje enegetskim postrojenjima dozvoljeno je samo stručnim radnicima koji imaju položen stručni ispit za postrojenje kojim rukuju.
Sve detaljne obavijesti o stručnim ispitima i zvanjima za pojedina energetska postrojenja, rokovima početka i trajanja tečajeva u prostorijama Društva, na našim internet-stranicama.

DANA 01.09 2014. godine na snagu je stupio PRAVILNIK O POSLOVIMA UPRAVLJANJA I RUKOVANJA ENERGETSKIM POSTROJENJIMA I UREĐAJIMA (Narodne novine br. 88/2014)” (http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_07_88_1781.html), sa novim nazivima zanimanja i usporedbama starih i novih naziva zanimanja.

Polaganje stručnih ispita za energetska zvanja

Na temelju članka 20. . Zakona o energiji (Narodne novine broj 120/12 i 14/14)  Ministar gospodarstva donio je “Pravilnik o poslovima upravljanja i rukovanje energetskim postrojenjima i uređajima”, a koji je objavljen u Narodnim novinama br.88/2014. Sukladno članku 38. navedenog Pravilnika Ministar gospodarstva, rada i poduzetništva je svojim rješenjem imenovao Predsjednika i zamjenika Predsjednika ispitne komisije, te Predsjednike, zamjenike i ispitivače područnih ispitnih komisija u Zagrebu, Varaždinu, Osijeku, Rijeci i Splitu.
Donošenjem Pravilnika i imenovanjem ispitnih komisija ostvareni su uvjeti za održavanje ispita za provjeru znanja kandidata za upravljanje i rukovanje energetskim postrojenjima.

Polaganje popravka stručnih ispita

Na temelju članka 63. novog Pravilnika:
Ukoliko je kandidat polagao stručni ispit po Pravilniku koji je važio do 1. 9. 2014. a treba polagati popravni prvi ili periodički ispit, sukladno odredbama članka 4. i 5. ovog Pravilnika popravni stručni ispit mora polagati najkasnije do 15. 7. 2015.

Tečajevi za energetska zvanja

Energetskim postrojenjima mogu rukovati radnici sa položenim stručnim ispitom za to postrojenje. Kako bi se kandidati osposobili i pripremili za polaganje stručnog ispita za određena energetska zvanja Savez organizira pripremne tečajeve. Po završetku tečaja organizira se polaganje stručnog ispita koje provodi, temeljem rješenja Ministarstva gospodarstva, Područna ispitna komisija Rijeka. Uvjeti za polaganje ispita za rukovanje energetskim postrojenjima regulirani su: Pravilnikom o poslovima upravljanja i rukovanje energetskim postrojenjima i uređajima NN 88/2014.

Sve detaljnije obavijesti o stručnim ispitima, zvanjima koja su propisana za pojedina postrojenja, rokovima i trajanja tečaja možete dobiti u društvu ili na našim internet stranicama.

Svaki polaznik mora dostaviti popunjenu i potpisanu Prijavnicu.

Vrijeme i mjesto održavanja tečajeva

U pravilu tečajevi se održavaju dva puta godišnje i to početkom ožujka, te početkom rujna.

Ovisno o potrebama tečajevi se organiziraju i izvan standarnih termina.

Organizacija predavanja

Predavanja se održavaju u popodnevnim satima, a svaki predmet je popraćen pisanim materijalima Društva ili SEH-a.

Stručni ispit

Po završetku predavanja organizira se ispit koji provodi Ispitna komisija Ministarstva Gospodarstva.

b