Stručno osposobljavanje za Energetska zvanja

PRIJAVE ZA ISPITE – NAPOMENE

Stručni ispiti propisani Pravilnikom o poslovima upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima i uređajima provode se u redovitim i izvanrednim rokovima.
Točni termini ispitnih rokova određuju se temeljem pristiglih prijava.
Prvi slijedeći ispitni rok očekuje se u drugoj polovici lipnja 2016. godine.

Prilikom prijave ispita obavezno je dokumentaciju kandidata dostaviti tajništvu Ispitne komisije barem 45 dana prije termina ispita kako bi se dokumentacija provjerila i osiguralo da kandidat može pristupiti ispitu te dobiti sve ostale informacije na vrijeme.

Kontakt podaci tajništva Područne ispitne komisije Rijeka:
Tajnica: Rozita Kuzma
e-mail: rozitakuzma@yahoo.com
kontakt broj: 099/613-6192

Adresa za dostavu dokumentacije:
Savez energetičara Primorsko-goranske županije
Prolaz Marije K.Kozulić 2,
51000 Rijeka

Radno vrijeme za informacije:
pon. – čet.: od 1330 do 1430
kontakt telefon/fax: 051/324-173

Tečajevi za energetska zvanja

Energetskim postrojenjima mogu rukovati samo stručni radnici sa položenim stručnim ispitom za to postrojenje.
Kako bi se kandidati osposobili i pripremili za polaganje stručnog ispita za određena energetska zvanja SE PGŽ organizira pripremne tečajeve.
Po završetku tečaja organizira se polaganje stručnog ispita koje provodi, temeljem riješenja Ministarstva gospodarstva RH , Područna ispitna komisija za provjeru znanja za upravljanje i rukovanje energetskim postrojenjima i uređajima Rijeka .
Tečajevi se organiziraju za sva energetska zvanja prema upitu, a redovito održavamo tečajeve za zvanja :

 • Rukovatelj centralnog grijanja
 • Ložač centralnog grijnaja
 • Strojar kotlovskog postrojenja
 • Strojar kotla
 • Rukovatelj motora s unutarnjim izgaranjem
 • Strojar kompresorske stanice
 • Strojar crpne stanice
 • Rukovatelj posudama stlačenih plinova
 • Ložač – rukovatelj kotlom
 • Punitelj motornih vozila ukapljneim naftnim plinovima ili komprimiranim plinovima
 • Dispečer u elektroenergetskom sustavu
 • Uklopničar u elektroenergetskom sustavu
 • Uklopničar elektroenergetskoh postrojenja u industriji

Sve detaljnije obavijesti o stručnim ispitima, zvanjima koja su propisana za pojedina postrojenja, rokovima početaka i trajanja tečajeva možete dobiti na kontakt :

Tajnica Područne ispitne komisije Rijeka i Tajnica SE PGŽ:
Rozita Kuzma
Kontakt broj: 099/613-6192
e- mail: rozitakuzma@yahoo.com

Postupak izdavanja preslike Uvjerenja o položenom stručnom ispitu izdanog nakon listopada 2010. godine.

Pismenu zamolbu sa podatcima:

 • ime i prezime,
 • adresa,
 • godina rođenja,
 • OIB,
 • zanimanje koje ste položili,
 • datum polaganja stručnog ispita,
 • pri kojoj Područnoj ispitnoj komisiji ste pristupili ispitu

pošaljite na adresu :

Ministarstvo gospodarstva

Ispitna komisija za energetska zvanja

Ulica grada Vukovara 78

10000 Zagreb

Uz zamolbu potrebno je dostaviti upravne pristojbe (državni biljezi ili takse)

u iznosu od 20,00 kn po zatraženoj preslici Uvjerenja.

Napominjemo kako je čl.10. i čl.17. Zakona o upravnim pristojbama propisano kako se naplata pristojbe obavlja prije uručenja zatražene isprave.

“Ministarstvo gospodarstva Na temelju članka 20. Zakona o energiji (»Narodne novine« broj 120/12 i 14/14) 03.02.2015. donijelo je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o poslovima upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima i uređajima.(NN 20/15) od 23.02.2015.
(http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_02_20_427.html)”

¨Ministarstvo gospodarstva objavilo je u Narodnim novinama br. 88/2014 23.07.2014. (http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_07_88_1781.html) novi PRAVILNIK O POSLOVIMA UPRAVLJANJA I RUKOVANJA ENERGETSKIM POSTROJENJIMA I UREĐAJIMA koji stupa na snagu 01.09.2014.¨

Informacija o novim nižim iznosima naknade za polaganje Stručnih ispita za energetska zanimanja kao i o novom broju IBAN-a Državnog proračuna

Ministarstvo gospodarstva donijelo je rješenje u svezi novih nižih cijena polaganja stručnih ispita za energetska zanimanja prema slijedećem:

 • prvo polaganje: 600,00 kn
 • popravak prvog stručnog ispita, periodički stručni ispit i popravak periodičkog stručnog ispita: 350,00 kn

Navedeni iznosi uplaćuju se u Državni proračun prema slijedećem:

Državni proračun: HR1210010051863000160
Poziv na broj: 65 7005-230-47115-8170262

Savez energetičara Hrvatske donio je odluku o nižim iznosima za troškove organizacije i provođenja stručnih ispita za energetska zanimanja prema slijedećem:

 • prvo i povremeno polaganje: 260,00 kn + PDV: ukupno 325,00 kn
 • popravak prvog stručnog ispita i popravak povremenog stručnog ispita: 160,00 kn + PDV: ukupno 200,00 kn

NOVO:
Naglašavamo da nije više moguće doći na ispit sa uplatnicom na dan ispita.

Potrebno je da se uplate u elektroničkom obliku ili osobno dostave tajniku/ci područne ispitne komisije barem jedan dan prije održavanja ispita (zbog provjere svih podataka na uplatnici).

Informacija o iznosu naknade za troškove postupka priznavanje Stručnog ispita na temelju inozemnih isprava o stručnoj osposobljenosti.

Naknada za troškove postupka priznavanja Stručnog ispita na temelju inozemnih isprava o stručnoj osposobljenosti, iznosi 600,00 kuna i uplaćuje se u Državni proračun prije izdavanja Uvjerenja na broj žiro računa:

Državni proračun: HR1210010051863000160

Poziv na broj: 65 7005-230-47115-8170262

Ovo Rješenje Ministra gospodarstva (KLASA: 310-02/09-01/115 i URBROJ:526-04-01-01-02/3-15-70) stupilo je na snagu danom donošenja 20.svibnja 2015.g.

Povremeni stručni ispiti

¨Temeljem Pravilnika o poslovima upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima i uređajima („Narodne novine“, broj 88/2014) (u daljnjem tekstu Pravilnik) za radnike koji su PRIJE položili ispite za rukovanjem energetskih postrojenja obvezatna je ponovna provjera znanja.
>>>>više….

Prevođenje starih zanimanja

Kandidati koji su položili ispit po odredbama  Pravilnika o stručnom osposobljavanju i provjeri znanja za upravljanje i rukovanje energetskim postrojenjima (Narodne novine broj 70/10 i 50/11), imaju sva prava koja su stekli do dana kada im vrijedi  izdano uvjerenje.

Za zanimanja kod kojih su u novom Pravilniku uvedeni novi nazivi ili su promijenjene gornje i donje granice postrojenja, stari nazivi ili promijenjene gornje i donje granice, vrijede do trenutka novog povremenog ispita;
>>>>više….

Savez energetičara Hrvatske